Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum IV kw. 2007 r.

"W ośrodku szkoleniowym w Borkach odbyło się w minioną środę walne zebranie członków stowarzyszenia >Dolina Pilicy<.
[...] Jest wynikiem wejścia dwóch gmin, tomaszowskiej i inowłodzkiej do europejskiego programu LEADER+, uruchomionego w Polsce w latach 2004-2006. [...]
W maju 2006 r. Sąd Rejonowy w Łodzi wpisał Stowarzyszenie Dolina Pilicy do KRS. Wpis pozwolił nowo powstałej grupie na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu noszącego nazwę >Pilica, rzeka, która łączy<. W lutym 2007 r. wniosek został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania [z unijnych środków], na początek kwotą 150 tys. zł.
[...] Stowarzyszenie wsparło np. inicjatywy organizowania imprez integrujących społeczności i promujących obie gminy. To np. Sobótki, Dzień Dziecka, Festiwal w Krajobrazie, Dni Gminy Inowłódz, Święto Ziemniaka. Wspiera działalność zespołów artystycznych na terenie obu gmin.
Prawdziwym urzeczywistnieniem idei zawartej w nazwie projektu >Pilica, rzeka, która łączy< będzie szlak turystyczny Smardzewice - Inowłódz. Co interesujące - szlak kajakowo-rowerowy. Powstała strona internetowa stowarzyszenia, folder promujący atrakcje turystyczne regionu. Złożone są następne wnioski projektowe - >W trosce o czyste środowisko spalskich okolic< i >Społeczeństwo obywatelskie w mojej małej ojczyźnie<.
Leader nie zna granic administracyjnych, ale liczy się obszar, na którym działa i liczba mieszkańców objętych tym działaniem. Stąd inicjatywa rozszerzenia stowarzyszenia o gminy Wolbórz, Mniszków, Lubochnię i Sulejów. [...]
Na podstawie nowej ustawy o stowarzyszeniach do uczestnictwa w >Dolinie Pilicy< na zasadach członkostwa zwyczajnego lub wspierającego zaproszone zostaną gminy, na terenie których działa i będzie działał Leader."

Miziak "Rzeka, która łączy", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 51-52 z 21 grudnia 2007 r.

*

"Chciałbym zaproponować Państwu kilka pozycji książkowych, które mogą być doskonałym prezentem, a które są do nabycia w opoczyńskim muzeum.
Pierwsza publikacja to >Z przeżyć okupacyjnych na Ziemi Opoczyńskiej< Bożenny Janiny Niemierowskiej-Szczepańczyk, książki ciekawie opisującej lata wojenne i tragiczne losy opocznian. [...]
Kolejna książka - >Mową stron ukochanych< Bolesława Wojewódzkiego. [...] Składa się on [ona] z dwóch części. Pierwsza >Pisanecki opocyńskie< [...] Druga >Wesele opocyńskie< są zapisem oryginalnego przebiegu uroczystości weselnych według przekazu uzyskanego od Katarzyny Wróbel ze wsi Wola Załężna, znanej twórczyni ludowej.
Trzecie wydawnictwo [...] to >Młyn na Stawkach< Krystyny Wieczorek.[...] Opowiada o pięknej miłości Marysi, żony młynarza. Jest również zapisem codziennego życia rodziny wiejskiej, które wielu z Państwa przypomni lata dzieciństwa.
Poza tym wszystkim polecam >Szkice i materiały z dziejów miasta Opoczno" - wydaną w 2003 roku monografię naszego miasta."

dr Jan Łuczkowski "Pomysł na prezent", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 51 z 21 grudnia 2007 r.

*

"[...] przed kilkoma miesiącami powstała bardzo ciekawa koncepcja zagospodarowania terenu wokół Jeziora Drzewickiego. Plan zakłada m.in. budowę ciągu pieszo-rowerowego, pływającego mola i przystani dla jachtów, toru rowerowego do jazdy ekstremalnej (w tym częściowo podwodnego), a nawet wodnych ogrodów botanicznych.
Aby zrealizować ambitny koncept, potrzebne są pieniądze z Unii Europejskiej. [...]
[...] gmina ogłosiła przetarg na wykonanie projektów technicznych. [...]
Obecnie trwają procedury administracyjne, które wyłonią zwycięzcę."

pe "Będzie dokumentacja", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 50 z 14 grudnia 2007 r.

*

"Wydawać by się mogło, że nadchodząca zima skutecznie opustoszyła nasze lasy, pola i wsie z wszelkich ptaków. Ale to tylko pozory. [...] Jednak i teraz na co dzień możemy spotkać dobre 50 gatunków ptaków. Coraz bardziej widoczne w pobliżu siedzib ludzkich stają się te ptaki, które korzystają z naszej obecności, aby się pożywić. W wielu parkach, na działkach i w ogrodach rozpoczęto dokarmianie ptaków. Skwapliwie korzystają z tego sikory modre i bogatki, które są najpospolitszymi z sikor. W karmnikach pojawiają się wróble, mazurki, trznadle, dzwońce, grubodzioby, sierpówki, czyżyki. [...] Aby przetrwać chłodne noce, wiele gatunkow zimujących w miastach gromadzi się w stada. I tak na przykład wieczorem i rankiem można oglądać olbrzymie zlotowiska nocujących gawronów i kawek, które korzystają z przestrzeni miejskiej (głównie parków) jako miejsc noclegowych, a za dnia żerują na polach, wysypiskach śmieci, łąkach i trawnikach. [...] Także niewielkimi stadkami rozpoczynają zimowe nocowanie gołębie sierpówki, które często możemy dostrzec na drzewach wśród bloków. Niekiedy, wśród gęstych świerków na skraju miast czy wsi, swoje zimowe noclegowiska zakładają sowy uszate. [...] Opoczno może być dobrym miejscem dla zimujących sów uszatych z racji rozległych łąk na południe od miasta, które stanowią dla tych ptaków miejsce żerowania.
[...] Nadrzeczne zadrzewienia olchowo-wierzbowe, zwane łęgami, są miejscem intensywnego żerowania stad czyżyków. [...] w rejon Opoczna mogą trafić liczniej zimową porą gile, jemiołuszki, czeczotki, srokosze, strzyżyki, rzepołuchy, skowronki, górniczki czy śnieguły i kwiczoły. [...] Dość niewielkie mrozy i przymrozki, jakie mamy w tym roku, sprawiają, że na polach, ugorach i chwastowiskach spotkać można jeszcze duże stada intensywnie żerujących potrzeszczy, makolągw, dzwońców, trznadli, mazurków. Ostatni maruderzy, czyli pojedyncze skowronki czy świergotki łąkowe także spotykane są jeszcze w krajobrazie rolniczym. [...] Z dalekiej tundry przylatują myszołowy włochate, bliscy krewniacy naszych najpospolitszych ptaków drapieżnych - myszołowów zwyczajnych. Także z tamtych rejonów geograficznych późną jesienią przylatuje do nas najmniejszy z europejskich sokołów zwany drzemlikiem. [...] Nisko nad polami i łąkami, chwiejnym lotem patrolowym przemieszczają się błotniaki zbożowe, które w listopadzie i grudniu najliczniej pojawiają się w terenie otwartym. [...]
Na wolnych jeszcze od lodu rzekach pod Opocznem, rozpoczynają zimowanie niewielkie stadka kaczek krzyżówek. Na zadrzewionych odcinkach popiskują niezwykle kolorowe zimorodki żywiące się małymi rybkami, a w szerszych i spokojnych miejscach zaobserwować można pojedyncze perkozki, czaple siwe i kokoszki wodne. Duże zbiorniki wodne, które jeszcze nie zamarzły, skupiają na swoich wodach liczne stada traczy nurogęsi, krzyżówek, czernic, głowienek. Niekiedy wśród nich odnotowywane są rzadkie gatunki z północy takie jak: gągoły, uhle, lodówki, szlachary, nury czarnoszyje i rdzawoszyje. Dość często można jeszcze spotkać łabędzie nieme czy ich krewniaków łabędzie krzykliwe oraz perkozy dwuczube. Na polach w pobliżu zbiorników widywane są także gęsi zbożowe i białoczelne. [...]
Przełom listopada i grudnia jest ostatnim momentem, aby nacieszyć się częstym widokiem naszych skrzydlatych braci mniejszych. Ich beztroska skończy się z nadejściem ciężkich warunków zimowych."

Jacek Tabor "Późna jesień w ptasim świecie", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 49 z 7 grudnia 2007 r.

*

"Sprawa przywrócenia funkcji turystycznych nagórzyckim grotom ma już kilkuletnią historię. Jej początek to moment zawalenia się w 2002 roku stropu wyrobiska piasków kwarcowych w jego środkowej części. Od tego czasu, ze względów bezpieczeństwa, wejście od strony drogi (ul. Pod Grotami) zamurowano i to był koniec jednej z największych atrakcji turystycznych naszego miasta [...]
>Patronem< długofalowej i wielowątkowej akcji na ratunek grotom jest zastępca prezydenta miasta Grzegorz Haraśny [...]
[...] >Projekt zabezpieczenia wyrobisk< przygotowali naukowcy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.
Autorzy proponują wydzielenie trasy, po której będą się poruszać turyści oraz zaprojektowanie obudowy, która zapewniałaby pełne bezpieczeństwo osobom znajdującym się pod jej osłoną. [...]
Poza robotami związanymi z zabezpieczeniem wyrobisk i utworzeniem trasy turystycznej, konieczne byłoby wykonanie prac mających na celu właściwe zagospodarowanie terenu przy wejściu do grot [...]
Projekt rewitalizacji rozważa, czy nie byłoby zasadne utworzenie z grot filii Skansenu Rzeki Pilicy, czyli jednostki podległej miastu .[...]
Założono też termin >uruchomienia< grot, byłby to początek sezonu letniego 2009 r."

J. Pampuch "Szansa na rewitalizację grot", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 49 z 7 grudnia 2007 r.

*

"Dyrektor Muzeum Regionalnego dr Jan Łuczkowski na mocy decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego [...] otrzymał nominację na stopień kustosza dyplomowanego. [...]
Dr Jan Łuczkowski jest jednym z założycieli Muzeum Regionalnego w Opocznie, którym kieruje od samego początku, tj. od 1 stycznia 1976 roku. W 2002 został laureatem nagrody imienia Oskara Kolberga, najważniejszego wyróżnienia w dziedzinie upowszecniania kultury, przyznawanej przez ministra kultury i sztuki. Otrzymał wiele nagród za swą działalność na rzecz zachowania oryginalnej kultury ludowej regionu opoczyńskiego. Jest cenionym etnomuzykologiem, konsultantem wielu zespołów ludowych, a także konsultantem ds folkloru dużych imprez folklorystycznych, m.in. Dożynek Prezydenckich w Spale."

"Zasłużony awans", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 44 z 2 listopada 2007 r.