Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum I kw. 2009 r.

"Gminy Tomaszów i Inowłódz postanowiły w listopadzie 2005 roku zjednoczyć wysiłki w dotarciu do związanych z Leaderem unijnych środków. Liderzy znad Pilicy otrzymali 150 tys. złotych na wsparcie Lokalnej Grupy Działania i opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w Dolinie Pilicy. [...]
LGD złożyła wniosek o dofinansowanie projektu noszącego nazwę >Pilica, rzeka, która łączy<.
Na realizację początkowych etapów, zakończonych w kwietniu ub. roku, wydano 450 tys. złotych. [...]
Najważniejszym dokumentem, nad którym pracowano przez cały czas, niezbędnym do występowania o środki rozwojowe, jest Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy. [...]
Powstała ona po licznych konsultacjach z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, samorządów oraz organizacji pozarządowych z terenu gmin powiatu piotrkowskiego: Sulejów, Wolbórz, gmin powiatu tomaszowskiego: Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Lubochnia oraz jednej gminy powiatu opoczyńskiego: Mniszków.
9 stycznia walne zebranie członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju do roku 2013. Przyjęto też regulaminy Zarządu i Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy."

Marek Miziak "Trwa ewolucja Leadera", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 2 z 16 stycznia 2009 r.

*

"Pierwszy w województwie łódzkim zjazd oddziału [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] odbędzie się w Żarnowie już 10 stycznia, na którym oprócz przedstawienia 4-letnich dokonań będą wręczone odznaczenia i wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK w Warszawie dla osób i instytucji. Zjazd wytyczy kierunki działania na kadencję 2009-2012 oraz dokona wyboru władz (zarząd oddziału, komisja rewizyjna i sąd koleżeński) oraz wybierze 4 delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego.
Analizując sprawozdanie z działalności oddziału, rzuca się w oczy znaczny wzrost ilości członków towarzystwa w Żarnowie ze 175 w 2005 roku do 389 w roku 2008. Oddział organizuje szereg imprez turystyczno-krajoznawczych dla swych członków i sympatyków. Rajdy piesze, wycieczki po kraju i za granicę, wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi, letnie obozy wędrowne, wystawy, konkursy krajoznawcze, przeglądy poezji itp. świadczą o żywotności oddziału."

Włodzimierz Szafiński "Dzieje się w PTTK", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 1 z 9 stycznia 2009 r.